Scientist
Fokusområde

Rening från organiska mikroföroreningar i avlopp

I dagsläget är de kommunala avloppssystemens huvudsakliga uppgift att samla in och behandla avloppsvatten för att förhindra smittspridning och övergödning. Allt fler studier visar på att organiska mikroföroreningar, som läkemedelsrester, hygienprodukter, hormoner, industrikemikalier, pesticider och andra ämnen, kan ge upphov till oönskade biologiska effekter i vattenmiljöer.

Flera av dessa ämnen hamnar i vattendrag, sjöar och hav via vatten från avloppsreningsverk. Enbart ett fåtal ämnen bryts delvis ned på dagens reningsverk. För att rena bort en betydande del av dessa ämnen behöver andra tekniska lösningar installeras än de som finns på verken idag.

Tekniska lösningar

Tekniska lösningar som ozonering och dosering av eller filtrering genom aktivt kol, för nedbrytning respektive adsorption av mikroföroreningarna, har installerats på ett antal avloppsreningsverk runt om i världen. Vi behöver veta mer om teknikernas effektivitet med avseende på reduktion av mikroföroreningar, energianvändning och resursåtgång på våra ägarbolags reningsverk samt vilka ämnen som bör prioriteras och varför.

Krav på att införa rening från organiska mikroföroreningar på en del svenska reningsverk kommer sannolikt att innefattas i revideringen av EU:s avloppsvattendirektiv som beslutas under 2024. Ett fåtal reningsverk i Sverige har infört rening och utbyggnaden har främjats av investeringsbidrag från Naturvårdsverket för att minska samhällets utsläpp av läkemedelsrester till vattenmiljön.

Syftet med detta fokusområde är att hitta, beskriva och utveckla lämpliga lösningar för rening från organiska mikroföroreningar i avlopp på ägarbolagens nuvarande eller framtida reningsverk.

Vad jobbar Sweden Water Research med kopplat till fokusområdet?

Arbete som har utförts har bland annat belyst reduktionen av olika organiska mikroföroreningar med ozonering, aktivt kol och biologiska processer, dimensioneringskriterier och styrstrategier för effektiv användning av ozon och aktivt kol, och utveckling av efterbehandlingssteg för ozonering.

Försök i pilot- och labbskala har utförts parallellt med kunskapssammanställningar. Under 2024 blir resultaten tillgängliga genom en sammanfattande rapport.

Vidare fortsätter Sweden Water Research att omvärldsbevaka utvecklingen.

Mål för fokusområdet

År 2025 ska vi veta:​

  • om ett specifikt avloppsreningsverk ska välja ozonering, aktivt kol eller en kombination av dessa som reningsprocess
  • hur styrningen av en ozoneringsanläggning ska se ut

Porträttbild på man med skägg

Fokusområdesledare
David Gustavsson
david.gustavsson@vasyd.se
0738-530150