BONUS CLEANWATER - Sweden Water Research

BONUS CLEANWATER

Genom att utveckla nya reningsteknologier kan vi minska tillförseln av läkemedelsrester och mikroplaster till Östersjön. Målet för lösningarna i projektet var att bestämma källor för olika utsläpp, utveckla tekniska lösningar och testmetoder för analyser av mikroplaster och mikroföroreningar. Energi- och kostnadseffektivitet var två viktiga fokus för de lösningar som utvecklades.

Några av problemen som BONUS Cleanwater arbetade med var brister i kunskapen om föroreningsbelastningar liksom brist på energieffektiva reningssystem och kostnadseffektiva testmetoder för analys av olika mikroföroreningar och mikroplaster.

Lösningar i nära samarbete med slutanvändare

Lösningar utvecklades i nära samarbete med slutanvändarna i syfte att för olika mikroföroreningar och mikroplaster:

• bestämma källor, avloppsvatten eller dagvatten, för utsläpp av olika mikroföroreningar och mikroplaster
• utveckla tekniska lösningar för nedbrytning och avskiljning av mikroföroreningar
• utveckla testmetoder för analys av mikroföroreningar i olika typer av vatten (dag-, lak- och avloppsvatten)

Utvecklingen av reningstekniker syftade bland annat till lägre energiförbrukning och tekniska lösningar som ger upphov till bildande av mindre mängder av transformationsprodukter än befintliga lösningar. Samtidigt var syftet att skapa teknik som kan integreras i olika typer av reningsverk och i olika strategier för dagvattenhantering. Utvecklingen av testmetodik gjordes i syfte att möjliggöra snabbare och säkrare bestämning av olika ämnen.

Projektet jämförde olika typer av reningsteknik för tillämpning både i centraliserade och decentraliserade lösningar. Målsättningen var därför inte en unik lösning som passar för alla föroreningar och vattendrag utan snarare att hitta olika lösningar för olika utmaningar.

Försök utfördes både i laboratorieskala och i pilotskala vid utvalda avloppsreningsverk.

Mer information om projektet finns här, på den engelska projektwebben.

 

  • bestämma källor, avloppsvatten eller dagvatten, för utsläpp av olika mikroföroreningar och mikroplaster
  • utveckla tekniska lösningar för nedbrytning och avskiljning av mikroföroreningar
  • utveckla testmetoder för analys av mikroföroreningar i olika typer av vatten (dag-, lak- och avloppsvatten)

 

Bester, K., El-taliawy, H., Escola Casas, M. (2018) Removal of ozonation products of pharmaceuticals in laboratory Moving Bed Biofilm Reactors (MBBRs) Journal of Hazardous Materials, pp. Volume 347, 5 April 2018, Pages 288-298. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2018.01.002

Visa publikation

Ekblad, M., Falås, P., El-taliawy, H., Nilsson, F., Bester, K., Hagman, M., Cimbritz, M. (2019) Is dissolved COD a suitable design parameter for ozone oxidation of organic micropollutants in wastewater? Science of the Total Environment, pp. 658 (2019) 449-456.

Lu, F., Vianello, A., Vollertsen, J. (2019) Retention of microplastics in sediments of urban and highway stormwater retention ponds Environmental Pollution, DOI: https://doi.org/10.1016/j.envpol.2019.113335

Visa publikation

Liu, F., Borg Olesen, K., Reimer, A., Borregaard, R., Vollertsen, J. (2019) Microplastics in urban and highway stormwater retention ponds Science of The Total Environment, , pp. Volume 671, 25 June 2019, Pages 992-1000.

Visa publikation

 Henning, N., Falas, P., Castronovo, S., Jewell, K.S., Bester, K., Ternes, T.A. and Wick, A. (2019) Biological transformation of fexofenadine and sitagliptin by carrier-attached biomass and suspended sludge from a hybrid moving bed biofilm reactor Water Research, DOI: https://doi.org/10.1016/j.watres.2019.115034

Visa publikation

(2020) BONUS CLEANWATER summary of final report

Visa publikation

Ekblad, M., Juárez, R., Falås, P., Bester, K., Hagman, M., Cimbritz, M. (2021) Influence of operational conditions and wastewater properties on the removal of organic micropollutants through ozonation Journal of Environmental Management, 286,

Visa publikation

Juárez, R., Karlsson, S., Falås, P., Davidsson, Å., Bester, K., Cimbritz, M. (2021) Integrating dissolved and particulate matter into a prediction tool for ozonation of organic micropollutants in wastewater Science of the Total Environment,

Visa publikation Visa publikation