Testbädd Ellinge - Sweden Water Research

Forskning och utveckling för cirkulär hantering av växtnäring i mat- och odlingssystemet

Testbädd Ellinge

Testbädd Ellinge är ett projekt vars huvudsakliga syfte är att skapa underlag till svenska VA-verks vägval för hållbar slamhantering- och avsättning.

Pilotstudien inom projektet, torkning och pyrolys avloppsslam från olika avloppsreningsverk, kommer att genomföras på Ellinge avloppsreningsverk i Eslöv. Ett kompetensteam bestående av universitet, forskningsinstitut och företag är kopplat till testbädden. Testbädden är delfinansierad av den statliga innovationsmyndigheten Vinnova och Sweden Water Research. VA SYD är koordinator för projektet.

Projektet förväntas resultera i att relativt outforskade alternativ för hantering av avloppsslam och återföring av växtnäring kommer att belysas och utforskas så att VA-organisationer ska kunna investera i tekniken utan att behöva göra egna pilotstudier. Förutom effekter på systemnivån gällande infrastrukturen för slamhanteringen, kan nya giftfria växtnäringsprodukter anpassade till dagens och framtida jordbruk minska import av mineralgödsel och göra Sverige mer självhushållande av resurser som krävs för en hållbar och mer självförsörjande matproduktion.

Kommunal avloppsvattenrening genererar restprodukten slam, som innehåller nästan all fosfor som återfinns i avloppet samt en stor del av det organiska materialet. Ett förbud för slamspridning på åkermark diskuteras, men oavsett ett förbud eller ej, ser VA-organisationer ett behov av komplement/alternativ till dagens slamhantering.

Intresseanmälan

Vill du testa att torka och pyrolysera ert avloppsslam i Testbädd Ellinge? Gör en intresseanmälan till david.gustavsson@vasyd.se

 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Vill du ha uppdateringar om vad som händer i projektet?

Anmäl dig här till vårt nyhetsbrev (länk till anmälningsformulär)

 

Till swedenwaterresearch.se.hemsida.eu

Projektet ska

  • Få drifterfarenheter och optimera driftbetingelser för torkning och pyrolys av olika typer av avloppsslam
  • Skapa nya, bättre marknadsanpassade gödselprodukter av avloppsslam
  • Skapa en innovationsplattform för framtida, alternativ slamhantering

Slambiokolskonferensen söker talare!

Den andra svenska slambiokolskonferensen arrangeras 15-17 oktober 2024 i Malmö. Vi söker nu talare och utställande företag till konferensen.

Stormöte inom Testbädd Ellinge med besök på pilotanläggningen

Ett glatt gäng från Testbädd Ellinges grundorganisation på plats i Eslöv för att diskutera hur arbetet med testbädden går och, inte minst, för att titta på pilotanläggningen.

Examensarbete om biokol i anaerob rötning

Flera vetenskapliga rapporter de senaste åren indikerar att tillsatts av biokol till anaerob rötning kan öka biogasproduktionen och förbättra stabiliteten i processen.
Illustrationsbild över reningsverk med en sjö på ena sidan och gräs och skog runtomkring

Roslagsvatten satsar på pyrolys

Sveriges första pyrolysanläggning på ett avloppsreningsverk kommer att byggas på Magretelunds ARV i Österåkers kommun.
En grupp människor i varma jackor på ett snötäckt fält

Kick-off i projektet om fosfortillgänglighet

I början av januari hade Svenskt Vatten Utveckling-projektet Fosfortillgänglighet i slam och slambiokol sin kick-off-träff.
Gruppfoto av cirka 25 personer

3,6 miljoner från Interreg Baltic Sea Region

Testbädd Ellinge har fått ekonomiskt stöd (3,6 Mkr) från Interreg Baltic Sea Region via deltagande i projektet CiNURGi.
Två kvinnor omgivna av stora rör och tunnor i industriell miljö

Slambiokol som adsorbent av läkemedelsrester

Ett av Testbädd Ellinges första examensarbeten är nu igång! Veronika Jörntell ska titta på slambiokols förmåga att adsorbera läkemedelsrester vid avloppsvattenrening.