Källby vattenverkstad - Sweden Water Research

Källby vattenverkstad

Det nedlagda Källby vattenverk i Lund har fått nytt liv som testbädden Källby vattenverkstad – en arena där innovationsföretag, universitet och driftverksamhet tillsammans kan arbeta för att hitta rätt teknik för framtidens dricksvattenkvalitetsövervakning.

Om projektet

Projektet initierades under 2020 med stöd från Vinnova och har nu beviljats fortsatt Vinnovastöd för 2021-2024. Med detta lanseras ett nytt samarbete mellan Källby och två andra testbäddar. Projektet drivs av VA SYD i nära samverkan med Sydvatten, NSVA och Sweden Water Research.

Unik testmöjlighet längs hela vattnets väg

Vi välkomnar studenter, forskare, produktutvecklare och andra testare att arbeta tillsammans med oss i vår testbäddskonstellation och till att utveckla framtidens instrument och mätmetoder tillsammans med slutanvändaren. Projektet erbjuder testmöjligheter längs hela vattnets väg, från råvatten till kundens kran och tillslut som återanvänt avloppsvatten. Detta kan erbjudas genom ett unikt samarbete mellan organisationernas tre testbäddar:

  • Källby vattenverkstad (dricksvatten)
  • Forskningsstation Bolmen (råvatten)
  • Reco Lab (återanvändning av avloppsvatten)

Att utveckla metoder som möjliggör övervakning online med omedelbar information om vattnet kan bidra till en säkrare och mer hållbar dricksvattenhantering, där vi behöver lära oss mer om hur kvaliteten förändras från råvatten till konsument. I praktiken kan det bland annat innebära att driftpersonalen kan agera snabbare vid incidenter så som läckage eller kontaminering, vilket betyder minskad risk för allmänheten och minskad dricksvattenanvändning. Vi vill också öka kunskapen kring snabb och effektiv kvalitetsmätning av vatten som ska recirkulera i samhället – på så viss minskar vi behovet av vatten som renats till dricksvattenkvalitet.

Samarbeten och kunskap

Vi vill skapa samarbeten i testbädden där VA SYD, NSVA, Sydvatten och Sweden Water Reserach bidrar med kunskap och hjälper företag att utveckla relevanta instrument. Vi har tillgång till lokaler, laboratorier och hög kompetens både från driftpersonal och specialister. Genom samarbetet mellan Källby, Forskningsstation Bolmen och Reco Lab hjälper vi produktutvecklare att testa och utveckla metoder på lämpligt ställe i vattnets kretslopp och innan de appliceras i full skala.

Stöd från Vinnova

Under perioden maj 2021 – maj 2024 genomförs projektet med ekonomiskt stöd från Vinnova.

• Skapa samarbeten och erfarenhetsutbyten mellan företag, driftverksamhet och universitet
• Test av instrument för dricksvattenkvalitetmätning online
• Plattform för utförande av relevanta examensarbeten