Less is more - Sweden Water Research

Less is more

Less is More var ett Interreg South Baltic projekt  - ett samarbete mellan fyra länder som alla gränsar till södra Östersjön. I projektet undersökte och utvärderade man metoder för rening av mikroföroreningar på ett energi- och kostnadseffektivt sätt. Grundidén var att använda ett kolfilter som sista reningssteg i vilket mikroföroreningar adsorberas.

Om projektet

Läkemedelsrester, biocider och andra mikroföroreningar har på senare tid uppmärksammats mer och mer då studier visat att de har en skadlig effekt, speciellt i våra akvatiska ekosystem. De flesta avloppsreningsverk är idag utformade för att ta bort kväve, fosfor och organiskt material. Majoriteten mikroföroreningar passerar istället reningsverken och hamnar i vattendragen där fiskar och annat akvatiskt liv påverkas av dessa.

Här hittar du projektwebben

Ladda ner en flyer om projektet

Pilotanläggningar i Danmark, Litauen och Sverige

På pilotanläggningar i Danmark och Litauen har kolfilter introducerats som slutsteg i reningsprocessen. På Svedala reningsverk har en unik pilotanläggning byggts, helt baserad på mekanisk rening med membran- och kolfilter.

Tanken var att separera fosfor, organiskt material och suspenderade ämnen från avloppsvattnet innan kolfiltret för att förhindra igensättning av detta. Man ville också undersöka potentialen av energiåtervinning från en process med endast mekanisk rening.

Pilotförsöken kompletterades med laboratorieförsök för att undersöka hur kolfiltrets egenskaper påverkar dess förmåga att adsorbera mikroföroreningar. Det undersöktes också till vilken grad restprodukterna kan användas till biogasproduktion och näringsåtervinning.

Projektledare

Åsa Davidsson och Michael Cimbritz, Lunds universitet

Partners

Huvudpartners i projektet
Lunds Universitet, Instutionen för Kemiteknik
Sweden Water Research AB
Högskolan Kristianstad
Slagelse Utility (SK Forsyning A/S), Danmark
Slagelse kommun, Danmark
JSC ”Kretinga Water”, Litauen
Gdansk Water Foundation, Polen

Anslutna parters
Svedala kommun
Lithuania Water Supply Association
Danish Water and Wastewater Association (DANVA)
Swedish Water & Wastewater Association (Svenskt Vatten)
Swedish Agency for Marine and Water Management (Havs- och Vattenmyndigheten)
WIN – Water Innovation Accelerator

 

 

 

 

  • Långsiktigt minska mängden mikroföroreningar som släpps ut i Östersjön genom uppgradering av små- och mellanstora avloppsreningsverk.
  • Utveckla metoder som fokuserar på att använda separationsprocesser för att för-bättra reningsprocessen och öka potentialen för energiåtervinning.
  • Hitta en kostnadseffektiv reningskonfiguration där ett granulerat aktivt kolfilter används för att avlägsna mikroföroreningar från avloppsvatten.

Betsholtz, A., Juárez, R., Svahn, O., Davidsson, Å., Cimbritz, M., Falås, P. (2022) Ozonation of ¹⁴C-labeled micropollutants – mineralization of labeled moieties and adsorption of transformation products to activated carbon Water Research,

Visa publikation

Betsholtz, A., Karlsson, S., Svahn, O., Davidsson, Å., Cimbritz., M., Falås, P. (2021) Tracking ¹⁴C-labeled micropollutants to differentiate between adsorption and degradation in GAC and biofilm processes Environmental Science & Technology,

Visa publikation