Rening från läkemedelsrester – vad driver utvecklingen framåt? - Sweden Water Research

Rening från läkemedelsrester – vad driver utvecklingen framåt?

Det satsas just nu statliga medel på förstudier och investeringar för uppgradering av avloppsreningsverk med syfte att rena bort organiska mikroföroreningar, som läkemedelsrester. Vad driver kommunerna och VA-organisationerna framåt i detta arbete och hamnar satsningarna på rätt ställe?

Genom intervjuer med nyckelpersoner från VA-organisationer, myndigheter och intresseorganisationer hoppas projektet kunna kartlägga de faktorer som haft betydelse för arbetet med utbyggnad av reningssteg med fokus på rening av avloppsvatten från organiska mikroföroreningar på svenska avloppsreningsverk. Drivkrafterna för enskilda VA-organisationer och/eller reningsverk är särskilt intressanta för att förstå varför fördelningen av beviljade medel ser ut som den gör.

Frågeställningarna är uppdelade i tre huvudkategorier; drivkraft, teknikval och reningskrav. Varje huvudkategori delas upp i nedanstående frågor:

Drivkraft

  • Vilken eller vilka drivkrafter har spelat störst roll enligt de inblandade?
  • Hur motiveras merkostnader?

Reningskrav

  • Vilket eller vilka kriterier har använts vid utvärdering och eller implementering av reningstekniker?
  • Vad grundas detta beslut på?

Teknikval

  • Vad har påverkat vilken eller vilka tekniker som utvärderats/implementerats: de konsulter som anlitats, andra organisationer/avloppsreningsverk eller andra faktorer?
  • Vilken kompetensnivå finns hos de olika aktörerna?

 

 

Projektet ska undersöka

  • hur de inblandade parterna uppfattar utvecklingsprocessen
  • vilka drivkrafter som ligger bakom VA-organisationernas beslut att utvärdera eller uppgradera reningsverken,
  • vilka tekniker som utvärderats och/eller implementerats och varför man valt dessa