Rening av svårnedbrytbara föroreningar i avloppsvatten – RESVAV - Sweden Water Research

Rening av svårnedbrytbara föroreningar i avloppsvatten – RESVAV

Våra reningsverk är inte konstruerade för rening av läkemedelsrester och andra svårnedbrytbara föroreningar. Med detta projekt vill vi utveckla reningsprocessen av läkemedel och andra svårnedbrytbara föroreningar i avloppsvattnet.

Projektets övergripande mål är att utveckla reningsprocesser avsedda för reduktion av läkemedelsrester och andra svårnedbrytbara föroreningar på befintliga kommunala avloppsreningsverk. Inom ramen för projektet ska reningseffektiviteten för läkemedelsrester, ramdirektivets prioriterade substanser och andra svårnedbrytbara ämnen studeras. Försök i pilotskala med ozon och aktivt kol genomförs på ett antal reningsverk i Skåne och i Göteborg. Teknik utvärderas utifrån substansreduktion, reduktion av ekotoxikologiska effekter och implementeringsmöjligheter vid svenska reningsverk. Analysen omfattar processmässiga överväganden, krav på eventuell efterbehandling och lösning av olika driftsfrågor.

Projektet förväntas generera utveckling av reningsprocesser avsedda för reduktion av läkemedelsrester och andra svårnedbrytbara föreningar som inte kan reduceras i svenska avloppsreningsverk idag. Det innefattar etablering av riktlinjer och dimensioneringskriterier för utbyggnad av svenska avloppsreningsverk med ozonering alternativt aktivt kol inklusive eventuella efterpoleringstekniker. Därtill ska kostnadsuppskattningar genereras som underlag för implementering vid olika typer av svenska reningsverk.

Här hittar du projektets slutrapport. 

  • Utveckling av tekniker för rening av läkemedelsrester i avloppsvatten.
  • Pilottester på reningsverk med ozon och aktivt kol.
  • Utvärdering av krav på eventuella efterbehandlingssteg.
  • Kostnadsuppskattning för implementering på svenska reningsverk.
Foto: Wikimedia Commons

Reningstekniker för läkemedel och mikroföroreningar i avloppsvatten

För att främja utvecklingen av reningstekniker för läkemedel och andra miljöfarliga ämnen har HaV delat ut medel för att stödja projekt för att utveckla reningstekniker. En ny rapport sammanfattar projektens resultat. Ett av projekten är RESVAV, där Sweden Water Research var en av deltagarna.

Kunskapsutbyte på Sjölunda avloppsreningsverk

Vad har en dagvatten- eller dricksvattenforskare på ett avloppsreningsverk att göra?

RESVAV i referensgrupp för regeringsuppdrag

Regeringen har gett Naturvårdsverket i uppdrag att utreda förutsättningarna för användning av avancerad rening för att avskilja läkemedelsrester från avloppsvatten så att vattenmiljön i Sverige kan skyddas. I referensgruppen för detta uppdrag ingår en representant från RESVAV – Rening av svårnedbrytbara föroreningar i avloppsvatten.

Nästa fas för utredning av nya metoder för avancerad avloppsrening

Projektet RESVAV har nu nått halvvägs och är inne i en intressant process då man under 2016 och 2017 planerar försök bland annat med pulveriserat aktivt kol (PAK).

Exempel på fullskalig rening av läkemedelsrester

I samband med arbetet i projektet RESVAV har en resa gjorts till ett antal platser…

2,4 miljoner till rening av svårnedbrytbara föroreningar i avloppsvatten

Sweden Water Research har fått nästan 2,4 miljoner från Havs- och vattenmyndigheten, HaV till tredje och sista delen av projektet RESVAV – Rening av svårnedbrytbara föroreningar i avloppsvatten.

Seminarium om läkemedelsrester och andra svårnedbrytbara föroreningar i avloppsvatten

I höstas medverkade Sweden Water Research i ett pilotprojekt för läkemedelsrening genom ozonering. Resultatet av detta projekt och andra sätt att reducera läkemedelsrester i avloppsvatten presenteras på ett seminarium på Öresundsverket i Helsingborg den 17 mars kl 10-15.

Seminarium om läkemedelsrester och andra svårnedbrytbara föroreningar i avloppsvatten

I höstas medverkade Sweden Water Research i ett pilotprojekt för läkemedelsrening genom ozonering. Resultatet av detta projekt och andra sätt att reducera läkemedelsrester i avloppsvatten presenteras på ett seminarium på Öresundsverket i Helsingborg den 17 mars kl 10-15.

Projekt för rening av svårnedbrytbara föroreningar i avloppsvatten

”Rening av svårnedbrytbara föroreningar i avloppsvatten” har beviljats stöd från Havs- och Vattenmyndigheten. Projektet ska utveckla reningsprocesser för att reducera läkemedelsrester och andra svårnedbrytbara föroreningar, som idag inte kan renas bort i de kommunala avloppsreningsverken.

Cimbritz, M. (2018) Slutrapport RESVAV: Reduktion av svårnedbrytbara föroreningar i avloppsvatten

Visa publikation

Cimbritz, M., Mattsson, A. (2018) Reningstekniker för läkemedel och mikroföroreningar i avloppsvatten Havs- och vattenmyndighetens rapport 2018:7,

Visa publikation