Reduktion av läkemedel i aerobt granulärt slam och aktivt slam – jämförande studie i fullskala - Sweden Water Research

Reduktion av läkemedel i aerobt granulärt slam och aktivt slam – jämförande studie i fullskala

Ungefär hälften av mikroföroreningarna som finns i avloppsvattnet tas bort i reningsverket genom adsorption eller biologisk nedbrytning men kunskapen om denna reduktion är liten.

På Österröds avloppsreningsverk i Strömstad finns Nordens första anläggning med aerobt granulärt slam (AGS). Processen drivs parallellt med en konventionell aktivslampro­cess. De två processerna tar emot samma avloppsvatten. Koncentrationen av slam är ca tre gånger högre i det granulära slammet än i det aktiva slammet. Det medför att vattnets uppehållstid kan hållas mycket kortare i granulprocessen. Dessutom är den mikrobiella artrikedomen högre i granulerna.

För de flesta föroreningar som uppmättes var avskiljningen något högre och snabbare för aktivt slam än för granulerna. Även i labbförsök blev det högre avskiljningshastigheter med biomassa från aktivt slam. Ett undantag var diklofenak som avskildes bättre med granuler.

Resultaten från projektet leder till frågan om den mikrobiella diversiteten verkligen är viktig eller om andra parametrar avgör nedbrytningshastigheten, t ex andelen aktiv biomassa. Granulerna består av tjock biofilm med stort diffusionsmotstånd som gör att det är svårt att avgöra andelen aktiv biomassa. Aktivslamflockar är mindre och har större specifik yta i för-hållande till volymen och kan därför ha en mindre andel inaktiv biomassa. Aktivslamprocessen hade ca 50 % längre uppehållstid. Det gjorde att kontakttiden mellan avloppsvatten och biomassa blev längre, och det gav mer tid för avskiljning av mikroföroreningar.

Projektledare

Britt-Marie Wilén, Chalmers universitet

britt-marie.wilen@chalmers.se

 

Burzio, C., Ekholm, J., Modin, O., Falås, P., Svahn, O., Persson, F., van Erp, T., Gustavsson, D.J.I. & Wilén, B.-M. 2022 (2022) Removal of organic micropollutants from municipal wastewater by aerobic granular sludge and conventional sludge Journal of Hazardous Materials ,

Visa publikation

Wilén, B.-M., Burzio, C., Ekholm, J., Svahn, O., Persson, F., Modin, O., de Blois, M. & Gustavsson, D.J.I. () Biologisk rening av organiska mikroföroreningar – En jämförande studie i fullskala av aerobt granulärt och aktivt slam Svenskt Vatten Utveckling,

Visa publikation