Scientists
Fokusområde

Innovation och ledarskap för cirkulära system

Förmågan att införa nya innovativa metoder och processer måste stärkas inom vattenbranschen. Globalt finns nu många initiativ som principiellt stärker vattenbranschens förmåga att bli innovativ och receptiv om vattens betydelse för klimatet.

Water Wise Cities and Regions har de senaste åren lanserats som ett koncept för att förbättra vattenförvaltningen och vattenförsörjningen. Här betonas att synen på vatten och den nuvarande uppdelningen av vattenförvaltningen på skilda juridiska ansvarsområden behöver samordnas. Att utveckla vattenförvaltningen i riktning mot ett intelligent lärandesystem kommer att effektivisera vattensystemet, förbättra ekonomi och miljöprestanda.

Smarta vattentjänster och Living Labs

Visionen om smarta vattentjänster innehåller även en strategisk innovations- och forskningsagenda. Visionen leder till ett skifte mot en cirkulär ekonomi, där vi kan undvika vattenbrist, förorening av mark- och ytvatten, eftersom vatten-, energi- och resursloopar i stort sett är slutna.

Living Labs

Den cirkulära ekonomin stimuleras genom att man använder lokala resurser för att lösa lokala frågor, vilket ökar den sociala medvetenheten av lokala perspektiv. I detta sammanhang är Living Labs centrala och fungerar som användarcentrerade ekosystem, som bygger på öppen innovation där forsknings- och innovationsprocesser bygger partnerskap mellan det offentliga, det privata och människor.

Uppbygganden av Living Labs inom vattenområdet har potential att förstärka en systematisk delning inlärning och replikering och att bästa praxis identifieras och accelereras i en kedja av snabba anhängare vilket leder till ökad resiliens och ett effektivare vattensystem

Nya affärsmodeller och alternativa finansieringsmekanismer behövs i detta nya landskap och med hjälp av nätverk av Living Labs kan den befintliga marknadsdynamiken utvecklas och förändras. Här är bland annat utbyggnad och möjliggörande av digitala lösningar för delning av data, övervakning, kontroll och av processer och ett förbättrat beslutsfattande om nya situationer på olika nivåer i samhället centralt. Även reglerande och institutionella hinder behöver adresseras för att öka medvetenheten med fördelarna av att bättre anpassa vattentjänster för olika samhällsstrukturer och behov, med särskild inriktning på social påverkan, genusdimension, mänskligt beteende och acceptans av de demonstrerade lösningarna.

Öresundsregionen – en av världens ledande regioner inom vattenhantering

Öresundsregionen är en av världens ledande regioner inom vattenhanteringsfrågor. Vi har ett stort antal Living Labs i området och hög kompetens inom FoU-sektorn, i kombination med många innovativa företag som jobbar med problemställningar inom dessa områden. Vi vill utöka användningen av den befintliga infrastruktur som finns i regionen samt utveckla nya tvärsektoriella och tvärregionala arenor. Där kan offentliga aktörer, näringsliv och FoU-väsendet samarbeta inom teknisk och tillämpad forskning och pilotverksamhet för att höja regionens innovationsförmåga inom våra utvalda tekniska områden.

Skala upp och ner

Vi vill också ta tillvara på de skalbara effekter som vårt arbete leder till. Smarta vattenhanteringstjänster är inte bara efterfrågade hos våra ägarbolag. Det finns en stor potential för uppväxlings- och spridningsaktiviteter för att bana väg för ytterligare extern implementering av tjänster och produkter.

Samarbetsmodeller

Parallellt med detta behov behöver vi utveckla samarbetsmodeller och möjliggöra ytterligare tvärsektoriellt samarbete mellan FoU-sektorn och näringslivet där vi tar hänsyn till regelmässiga förutsättningar och inkluderar offentliga beslutsfattare i processerna.

Exempel på hur vi praktiskt har jobbat med dessa aktiviteter är genom deltagande i ICLEI World Congress med Malmö Stad som värd och IWA World Water Congress & Exhibition som genomfördes i Köpenhamn 2022. Utöver dessa internationella event så har vi även medverkat i H22, Helsingborgs stora innovationssatsning.

Mål för fokusområdet

År 2025 ska vi ha:

  • Skapat en modell för hur olika Living Labs i regionen kan utnyttjas i samverkan för att öka utvecklings och innovationstakten inom vattenteknikområdet​
  • Medverkat till att ha etablerat extern kännedom regionalt, nationellt och internationellt om regionens innovationsförmåga inom vattenteknikområdet.

Therese Jephson

Fokusområdesledare
Therese Jephson
therese.jephson@swrab.se
0730-499912