Adaptive urban landscape - Sweden Water Research

Adaptive urban landscape

Syftet är att hitta och analysera städer som har anpassat sig efter klimatförändringar. Genom att studera dessa exempel vill vi få mer kunskap om vilka designtekniker som gör städerna mer hållbara och resilienta mot klimatförändringar och dess konsekvenser. På så sätt kan vi förstå hur stadsmiljön kan utformas för att överkomma de vattenutmaningar vi står inför.

Målet är att insamla och utvärdera praktiska lösningar kring hanteringen av vattenutmaningar samt utveckla en blå-grön infrastruktur i städerna. Detta görs genom att undersöka och förstå konstruktionsbaserade metoder i Nordsjöns länder. En jämförelse av styrkorna hos framgångsrika exempel kommer att göras, samt en bedömning kring applicerbarheten av dessa på svenska städer.

Det förväntade resultatet ska användas i utvecklingsprocessen av städer som står inför liknande utmaningar. Tanken är att minska samarbetsgapet mellan vatten- och miljöingenjörer, stadsplanerare och arkitekter.

Den insamlade informationen ska analyseras och presenteras i en rapport. Förhoppningen med rapporten är att visa hur vattenfrågor bearbetas och förstås genom blå-gröna konstruktioner och lösningar i europeiska städer. Rapporten hoppas också kunna hjälpa städer i deras anpassnings- och planeringsprocess gentemot de vattenutmaningarna som väntar.

 

  • Att hitta och analysera olika typer av stadsmiljöer som är kapabla att anpassa sig efter klimatförändringar.
  • Att öka kunskapen om olika designtekniker för att göra städerna mer hållbara och resilienta mot klimatförändringar och dess konsekvenser.
  • Att öka samarbetet mellan vatten- och miljöingenjörer, stadsplanerare och arkitekter.
  • Att utveckla en blå-grön infrastruktur i städerna.