Utforskning av nya online-metoder för övervakning och analys av badvattenkvalitet - Sweden Water Research

Utforskning av nya online-metoder för övervakning och analys av badvattenkvalitet

Detta är Isabel Erbs doktorandprojekt. Isabel är industridoktorand på Sweden Water Research via Lunds universitet.

DOKTORANDPROJEKT Isabel Erb arbetar med flertalet spännande projekt som berör vattenkvalitet. Inom projektet Urbana bad kommer hon att försöka förstå varför och under vilka förhållanden dålig badvattenkvalitet uppstår, samt om man kan skynda på den idag tidsödande processen av manuell provtagning och analys av badvattenkvalitet.

Detta kommer hon att göra genom att undersöka indikatorbakterier och deras ursprung i badvatten, samt använda nya online-metoder för övervakning av vattenkvalitet och analysera data därifrån. Dessa nya instrument genererar inte bara en ny typ av information för VA-branschen, utan också en väldigt stor mängd data på kort tid. Denna utmaning med hantering av och förståelse för nya typer av data kommer att vara en stor del av Isas arbete. Förhoppningen är att detta arbete ska kunna leda till snabbare och smartare beslut när det kommer till vattenkvalitet, såsom när man måste stänga stränder och när man kan öppna dem igen. På sikt kan kunskapen som tas fram kring badvattenkvalitet även appliceras på andra typer av vatten och nyttjas i ett bredare sammanhang.

Isabel kommer att arbeta med fortsatt analys av de digitala onlinemätarna vid Pålsjö i Helsingborg i kombination med utvärdering av vilka abiotiska faktorer som påverkar bakteriehalter. Dessutom kommer projektet att fortsätta utreda Barnviken i Malmö där resultaten redan visar väldigt intressant information och som ska styrkas genom fler provtagningar under 2023.

Projektet är en del av Urbana bad.

Handledare: Catherine Paul, Lunds universitet

Bihandledare: Niklas Gador, Högskolan i Kristianstad och Carolina Suarez

Projektet ska ge svar på:
• Om abiotiska faktorer, som nederbörd, vindriktning och temperatur påverkar halterna av indikatorbakterier
• Om var källan till dålig badvattenkvalitet i Barnviken finns i Hammarsbäck
• Hur flödescytometridata kan användas för att i realtid förutsäga badvattenkvalitet