Urbana bad - Sweden Water Research

Urbana bad

Den svenska sommardrömmen handlar ofta om sol, värme och bad. Ett bra badställe är därför viktigt när man planerar semester och fritidsaktiviteter. Men hur står det egentligen till med kvaliteten på våra badvatten – och påverkas den av våra VA-anläggningar? Det tittar projektet Urbana Bad närmare på.

Larm om kolibakterier i badvattnet dyker upp i princip varje sommar och skapar problem med badvattenkvaliteten. Forskningsprojektet ”Urbana Bad” startade 2018 som ett gemensamt projekt mellan Helsingborg stad, Malmö stad och Lunds universitet för att förstå mer om sambanden mellan badvattenkvaliteten, och varför kolibakterier hittats vid stränderna. 2020 gick Sweden Water Research in i projektet tillsammans med två av sina ägarbolag, VA SYD och NSVA. Sweden Water Research är sedan 2020 projektledare för samarbetet.

Under 2019 och 2020 testade forskarna vid Lunds universitet sediment på havsbotten runt Öresundsverkets utlopp vid Helsingborgs kust för att se om det innehöll några levande Escherichia coli, vanligtvis kallade E. Coli-bakterier. Svaret blev ja, forskarna fann levande E. Coli-bakterier i sedimentet på havets botten.

Var kommer bakterierna från?

Men den stora frågan kvarstår: varifrån kommer bakterierna som påverkar badvattenkvaliteten? Finns det kopplingar till avloppsanläggningar? Frågorna är många och svaren komplexa.

Nu går projektet vidare, vattenprover ska tas från badplatser för att kunna se varifrån bakterierna kommer – och om det är våra avloppsanläggningar, som är del av problemet med otjänligt badvatten.

Ny teknik ger svar på 15 minuter

Somrarna 2022 och 2023 genomförde Urbana Bad datainsamlingar på stränder i Helsingborg och Malmö. Datainsamlingen bestod av att man testade att kombinera två metoder – flödescytometri och mätning av E. coli och enterokocker. De två teknikerna som testas i kombination heter ColiMinder och BactoSense. Genom att kombinera de två mätmetoderna får man svar på vilka halter av E. coli och enterokocker som finns i badvattnet på bara 15 minuter, i stället för att få resultat tre dagar senare som med traditionella tester. Kombinationen av två tekniker kan också göra det möjligt att förutspå vilka ändringar i bakteriefloran som indikerar att skadliga bakterier är på uppgång.

Vi är oerhört glada för det här samarbetet och har stora förhoppningar om att pilotprojektet i längden leder till att vi kan varna våra badare direkt istället för tre dagar senare vid de få tillfällen när vi får dåliga provresultat. Givetvis följer vi även i fortsättningen gällande regelverk och tar de vanliga vattenproverna – detta är bara bonus, säger Elisabet Lindberg, strandansvarig i Helsingborgs stad.

Maskininlärning förutspår dålig badvattenkvalitet

Forskningen använder maskininlärning och modellering för att kunna studera abiotiska faktorer som nederbörd, vindriktning och temperatur.

Mätresultaten analyseras dels för att ge snabba svar på vattenkvaliteten, men också för att kunna leda till utveckling av smarta algoritmer som på sikt kan användas för att förutspå problem med vattenkvaliteten innan de faktiskt uppstår.

Vi har kommit en bra bit och det finns stort intresse för det arbete som vi bedriver. Badvattenkvalitet är komplext och många faktorer spelar in och därför är samarbetet mellan städerna, forskningen och våra VA-bolag väldigt viktigt, säger Carina Svensson, projektledare på Sweden Water Research.

Vad händer nu?

Våren 2024 pågår det förberedande arbete med att genomföra datainsamling i Helsingborg även denna sommar, med allt från installering av ColiMinder och BactoSense till personaltillsättning. Datainsamlingen analyseras sedan och används i maskininlärning och modellering för att tillsammans med data från tidigare somrar öka möjligheterna för utveckling av smarta algoritmer.

Vi jobbar vidare på att analysera och jämföra DNA-sekvenser från sedimentprover utanför VA-anläggningar och vattenprover från stränder för att undersöka om sediment, med eller utan E. coli, finns i det vatten som når till stranden.

Vidare fortsätter arbetet med maskininlärning, tolkning av flödescytometridata och andra verktyg för att undersöka möjligheterna till att i kunna förutsäga resultat avseende badvattenkvalitet.

Om projektet

Projektet Urbana Bad är ett gemensamt projekt mellan Sweden Water Research, Lunds universitet, Helsingborgs Stad, Malmö Stad, NSVA och VA SYD. Sweden Water Research står för den administrativa projektledningen och Lunds universitet för den vetenskapliga projektledningen.

Två doktorander är kopplade till projektet, Isabel Erb som fokuserar på maskininlärning och modellering samt Ellinor Frank som undersöker källan till dålig badvattenkvalitet med hjälp av DNA-sekvenseringen av bakteriesamhället i havsvattnet och i sediment.

De första resultaten från projektet har resulterat i rapporten Marine sediments as a reservoir for fecal indicator bacteria associated with pollution of recreational waters som kom 2020.

Målsättningen är att få svar på

  • om bakteriehalterna i sediment från historiska bräddningar, eller andra källor, till exempel renat vatten från avloppsreningsverk, påverkar badvattenkvalitet
  • om abiotiska faktorer, som nederbörd, vindriktning och temperatur påverkar halterna av indikatorbakterier
  • om var källan till dålig badvattenkvalitet i Barnviken finns
  • hur flödescytometridata kan användas för att i realtid förutsäga badvattenkvalitet