FramBliK – Framtidens Biofilmsprocess i Kontinuerlig drift - Sweden Water Research

FramBliK – Framtidens Biofilmsprocess i Kontinuerlig drift

Många kommunala avloppsreningsverk står inför ut- och ombyggnationer. Platsbrist och krav på hållbarhet gör att kompakta, resurssnåla, miljövänliga och kostnadseffektiva lösningar efterfrågas. Detta projekt undersöker en ny biofilmsprocess, med en biobaserad bärare, för att bedöma om denna process kan vara ett gångbart alternativ i framtidens avloppsreningsverk.

Det övergripande syftet med detta projekt är att i pilotskala studera och utveckla ett kompakt och resurssnålt alternativ till dagens andra kompakta reningsteknologier på marknaden. Den studerade lösningen bygger på fördelarna med MBBR-teknologin, (biofilm på rörlig bärarmaterial), men med en helt biobaserad bärare, nyutvecklad av AnoxKaldnes Veolia Water Technologies AB i Lund. I processen skapas olika processförhållanden genom alternerande drift med ett kontinuerligt flöde. Utöver rening från organiskt material och kväve inkluderar denna process även biologisk fosforavskiljning (bio-P).

Pilotstudien sker på Källby avloppsreningsverk i Lund. Projektet sker inom Elin Ossianssons doktorandprojekt i tätt samarbete med AnoxKaldnes. Förfiltreringspiloten från projektet ICU – förbehandling utnyttjas även i detta projekt.

Projektet ska ge svar på hur kompakt, robust, energieffektiv och miljövänlig AnoxKaldnes nya biofilmsteknologi kan bli i förhållande till andra teknologier. Svaret kommer att beaktas vid framtida processval, framför allt för Källby avloppsreningsverk vars vatten testas i studien.