Klimatanpassning av urbana dagvattensystem - Sweden Water Research

Klimatanpassning av urbana dagvattensystem

Detta är Sara Roths doktorandprojekt. Sara är industridoktorand vid Sweden Water Research och NSVA via Lunds universitet.

DOKTORANDPROJEKT I och med klimatförändringarna står vårt samhälle inför stora utmaningar orsakade av bland annat förändrade nederbördsmönster och höjningar av havsnivån. Det finns även indikationer på att vi kommer att få mer extrema väderhändelser, vilket gör att en hög havsnivå kan komma att ytterligare förstärkas av tillfälliga höjningar orsakade av stormfloder. Vissa effekter är synliga redan idag, där ledningssystemets kapacitet inte klarar av de större regnmängderna samt att havsvatten tränger upp i systemet. En viktig del av klimatanpassningsarbetet är därmed att kommunerna måste påbörja arbetet med att införa anpassningsåtgärder av ledningssystemet, och dessa behöver dessutom vara integrerade med övriga klimatanpassningsåtgärder för att vara samhällsekonomiskt försvarbara. Men svårigheten uppstår i vad det är för nivåer som vi behöver uppnå för ett tillräckligt gott skydd. Dagens deterministiska planeringspraxis fungerar inte i ett föränderligt samhälle med stora osäkerheter, inte minst med hänsyn till klimatförändringar. Arbetet behöver även vara en integrerad del av löpande drift- och underhållsarbetet så att pågående och planerade investeringar blir samhällsekonomiskt effektiva med beaktande av förändringar i randvillkoren.

En klimatanpassning av ledningsnätet till nya randvillkor kommer kräva omfattande åtgärder som inte kommer kunna införas över en natt. I stället behövs en långsiktig planeringshorisont där åtgärderna är färdigställda till den dag de verkligen behövs samtidigt som även eventuella konsekvenser behöver tas hänsyn till i prioriteringen av investeringarna. Det finns sedan tidigare omfattande studier över hur regn, havsnivå och flöden som oberoende parametrar påverkar urbana områden, men ledningsförnyelse där tidsmässig hänsyn tas till klimatförändringar samt undersökande av kombinerade effekter avseende ledningssystemet funktion är relativt outforskat. Detta projekt syftar därför till att synliggöra denna problematik och hjälpa kommunerna på målet mot ett klimatanpassat ledningsnät.

Projektet är del av Mistra InfraMaint

Handledare: Karin Jönsson, Salar Haghighatafshar, Lunds universitet

Bihandledare: Sofia Dahl, NSVA

Målet är att ta fram och demonstrera en metodik i vilken effekter av klimatförändringar på ledningsnätet vid olika tidshorisonter är en del av förnyelsearbetet.