Blå-gröna lösningars effektivitet i urban dagvattenhantering - Sweden Water Research

Blå-gröna lösningars effektivitet i urban dagvattenhantering

Öppna blå-gröna dagvattenlösningar får en alltmer central roll för hantering av dagvatten i såväl Sverige som internationellt. Det finns dock ett uttalat behov av utvärdering av befintliga system och att ta reda på vilken roll systemen spelar i den generella hanteringen av stadens vatten.

Det är också viktigt att klargöra vilken betydelse systemen har för både kvantitet och kvalitet i det dagvatten som når mottagaren. Dessutom, med avseende på de förväntade skärpta kraven inom en snar framtid, verkar det också nödvändigt att förbättra utflödets kvalitet från de öppna dagvattenanläggningar. Detta skulle kunna göras genom tillämpning av hållbara fysikalisk-kemiska processer vid befintliga dagvattenanläggningar. Sorption är ett exempel på en process som kommer att utvärderas i detta sammanhang för omhändertagande av urbana gifter såsom herbicider och pesticider eller andra organiska samt oorganiska föroreningar.

Projektet utgår från följande forskningsfrågor:

  • Vilken roll spelar enskilda öppna dagvattenlösningar för fördröjning och reduktion av dagvattenavrinning?
  • Vilken reduktion av föroreningsämnen kan man förvänta beroende på systemets ålder, uppbyggnad och drift?
  • Vilka är de tillgängliga metoderna för att förbättra hydrauliska funktioner och utflödeskvalitet för en öppen dagvattenanläggning?
  • Hur påverkar lösningarna och hur skall lösningarna värderas som övergripande strategi för dagvattenavrinning i staden?
  • Att utvärdera de öppna lösningarna i södra Sverige med avseende på hydraulik- och reningsfunktionalitet.
  • Att utvärdera de enskilda systemens bidrag till områdets samlade funktion i relation till stadens infrastruktur.
  • Förhöja reningseffektiviteten för en öppen dagvattenanläggning genom att tillämpa hållbara fysikalisk-kemiska processer.

Haghighatafshar, S. (2019) Blue-green stormwater systems for citywide flood mitigation: Monitoring, conceptualization, modeling, and evaluation Water and Environmental Engineering Department of Chemical Engineering, Lund University,

Visa publikation