URINITE – Stabilisering av urin med hjälp av nitrifikation - Sweden Water Research

URINITE – Stabilisering av urin med hjälp av nitrifikation

För att ytterligare minska transportbehovet och lagringsvolymer och erhålla en mer koncentrerad gödselprodukt kommer de framtida urinsorterande systemen även inkludera en volymreducerande behandling. För att kunna volymreducera urinen krävs också en stabilisering av urinens kväve så att inte denna riskerar att förloras via ammoniakflykt. Nitrifikation är en lovande metod för att erhålla denna stabilisering.

Erfarenheter av nitrifikation av urin utan alkalinitetstillsats är begränsade och enbart ett fåtal forskargrupper har studerat processen. I framtidens urinsorterande system följer dessutom inte spolvattnet med urinen när urinen samlas in, och erfarenheterna med väldigt koncentrerad urin är än mer begränsade.

Tillsammans med Institutionen för Kemiteknik på Lunds Tekniska Högskola bedriver Sweden Water Research studier av nitrifikation av urin i labbreaktorer. Vi jobbar med biofilmer etablerade i reaktorer med rörligt bärarmaterial. Studierna omfattar dels uppstarten av processen, men även förbättringspotential av driften (syrehalt, pH-börvärde) med urin med en kvävekoncentration på ca 10 000 mg/l. Vi studerar även lustgasproduktionen i processen.

URINITE är ett delprojekt inom URILAB (SuNha or later…). Sege Park är ett gammalt sjukhusområde i Malmö som ska omvandlas till ett förtätat bostadsområde. Visionen för Sege Park är att det ska vara Malmös nya skyltfönster för hållbar stadsutveckling och en experimentverkstad för hållbarhet.  För att sätta fokus på frågorna har en hållbarhetsstrategi för Sege Park tagits fram. Där framgår det bland annat att Sege Park ska vara en testbädd för urinsortering, och målet är att minst en fastighet ska installera ett urinsorterande system. Arbetet med att förverkliga testbädden kallas URILAB.

 

Det övergripande syftet med projektet är att öka kunskapen om urinnitrifikation.

  • Att ta fram en uppstarts- och en styrstrategi
  • Att studera processtabiliteten
  • Att utreda om processen i verkligheten kan bli attraktiv och gynnsam med avseende på volymetriska reaktionshastigheter, energianvändning och klimatpåverkan