Ultrafiltrerings påverkan av ledningsnätets mikrobiella biofilm - Sweden Water Research

Ultrafiltrerings påverkan av ledningsnätets mikrobiella biofilm

Projektet undersöker biofilm i ledningsnät genom molekylärbiologisk analys och avancerad kemisk analys.

I samarbete med Vatten & Miljö i Väst AB (VIVAB) undersöks biofilmen i ledningsnätet genom modern molekylärbiologisk analys samt avancerad kemisk analys. Installationen av ultrafiltrering (UF) med fällning på Kvarnagårdens dricksvattenverk i Varberg har möjliggjort en fullskalestudie om hur ett rikt (hög mängd av mikroorganismer samt organisk material) vatten till ett näringsfattigt vatten (efter UF) över tid kommer att påverka biofilmen i ledningsnätet. Det finns oro om att en sådan drastisk förändring på vattnet kan stressa biofilmen i nätet vilket kan orsaka problem, exempelvis att biofilmen släpper eller börjar påverka vattenkvalitén och säkerheten.

I detta projekt kommer både vattenprover från olika punkter på ledningsnätet att tas tillsammans med biofilmen från ledningsrörens ytor för att ta fram sammansättningen av den mikrobiella floran med hjälp av DNA sekvensering. Flödescytometri används för att möjliggöra närmre övervakning av vattenfasen för eventuell drastisk förändring av biofilmen i ledningsnätet samt demonstrera hur denna metod med precision kan användas för processoptimering och övervakning i våra dricksvattensystem.

• Öka förståelse för biofilmen i ledningsnät
• Studera ultrafiltrerings påverkan på den mikrobiella biofilmen i rör
• Tillämpa modern analysteknik för att övervaka bakterierna i ledningsnätet