Rest till bäst – biokol som lösning och produkt i det cirkulära klimatpositiva samhället - Sweden Water Research

Rest till bäst – biokol som lösning och produkt i det cirkulära klimatpositiva samhället

Pyrolys av torkat avloppsslam genererar ett slambiokol som kan utnyttjas i en rad applikationer. VA SYD deltar i projektet Rest till Bäst för att öka sina kunskaper om biokolsapplikationer.

PROJEKT PÅ VA SYD Projektet ska vidareutveckla pyrolys för frörens, park- och trädgårdsavfall, avloppsslam och tång och beräkna klimatnyttan när dessa restprodukter förädlas till biokol. Kolsänkan detta ger ska beräknas och en transparent och spårbar handel utvecklas. Pyrolys av avloppsslam kommer att optimeras med avseende på kadmiumrening och fosfortillgänglighet och förbehandlingen ska vidareutvecklas. En replikerbar förbehandling av tång ska utvecklas. Tång samt park- och trädgårdsavfall kommer även pyrolyseras med en robust batchmetodik.

De biokol som produceras ska testas i odlingsförsök, i fullskala i stadsmiljö och vid potatis- och grönsaksodling för att deras användbarhet som jordförbättringsmedel ska undersökas.

För att skapa en stabil implementering av biokol kommer projektet arbeta för att införa biokol i svenska standarder och påverka den europeiska certifieringen av biokol så den passar för svenska förhållanden och utvecklingen som sker i detta projekt.

Affärsmodeller för de produkter, de system och den kunskap projektet genererar ska utvecklas och marknadsanpassas för att introduceras kommersiellt. Marknadsanpassning av olika produkter med biokol med olika egenskaper genomförs för optimerad gödsling, dagvattenlösningar, filtersystem med biokol och biokolbaserade jordprodukter för att möta en växande marknad.

Nuvarande Rest-till-Bäst-projektet är delfinansierat av den statliga innovationsmyndigheten Vinnova inom utlysningen Utmaningsdriven innovation – steg 3, implementering (diarienummer: 2021-01589).

Läs mer om projektet på dess hemsida: www.biokol.org

Projektet ses som ett testprojekt inom Testbädd Ellinge som du kan läsa mer om här: Testbädd Ellinge – torkning, pyrolys och produktifiering av avloppsslam

Projektledare

Markus Paulsson
Lunds kommun

Projektet ska:

  • Vidareutveckla pyrolys som behandlingsmetod.
  • Ta fram produkter och tillämpningar med biokol.
  • Ta fram vägledningar för biokol.