Ökad biogasproduktion genom industriell symbios – samrötning av ångförbehandlat halm och avloppsslam - Sweden Water Research

Ökad biogasproduktion genom industriell symbios – samrötning av ångförbehandlat halm och avloppsslam

Halm utgör en outnyttjad potential för inhemsk produktion av biogas om minst 4.3 TWh.

Potentialen skulle kunna realiseras på ett samhällsekonomiskt lönsamt sätt genom industriell symbios mellan lantbrukets halmproduktion, kraftvärmeverk som tillhandahåller ånga, för förbehandling av halmen, samt intilliggande avloppsreningsverk med slam innehållande makro- och mikronäringsämnen passande för samrötning med energirik men näringsfattig halm.

Denna samrötning kan leda till ett mer lättavvattnat och -hanterligt slam med lägre kvoter av koppar, nickel och zink i förhållande till fosfor vilket förbättrar kvaliteten på slammet vid spridning på åkermark. Vid eventuell termisk destruktion ökar värmevärdet för slammet i jämförelse med monorötning av avloppsslam.

Existerande infrastruktur i Malmö, rötkammare på Sjölunda avloppsreningsverk och ångproduktion vid Sysavs hushållsavfallsförbränningsanläggning, kan minimera investeringskostnaderna för biogasproduktion ur halm.

Projektet är delfinansierat av Energimyndigheten.

Projektledare

Emma Kreuger, Lunds universitet

  • Visa om biogas kan produceras av halm till en nettokostnad på högst 600 kr per MWh genom förbehandling med ånga från befintlig ångproduktion och samrötning av förbehandlat halm och slam vid angränsande avloppsreningsverk.
  • Demonstrera om avvattningsegenskaperna hos rötrester är desamma eller bättre efter samrötning av halm och slam jämfört med monorötning av slam och om tillsats av polymerer kan vara minskas eller elimineras.
  • Demonstrera processprestanda för rötningen när det gäller produktion av biogas, organisk belastning, stabilitet och hydraulisk uppehållstid för samrötning av halm och slam jämfört med monorötning av slam.
  • Utvärdera utvalda egenskaper hos rötresten från samrötningen av slam och halm jämfört med monorötning av slam för slamspridning på åkermark och slamförbränning.