NPHarvest – Hållbar återvinning av fosfor och kväve - Sweden Water Research

NPHarvest – Hållbar återvinning av fosfor och kväve

NPHarvest är en teknik, utvecklad av Aalto universitet, för att utvinna fosfor och kväve ur högkoncentrerade avloppsströmmar såsom rötat svartvatten eller rejektvatten från rötning av avloppsslam. Tekniken har testats i pilotskala på RecoLab.

NPHarvest består av en förbehandling med kalciumhydroxid som resulterar i att fosfor fälls ut i en slamliknande fosforprodukt, följt av ett kväveåtervinningssteg där ammoniak passerar ett hydrofobisk gaspermeabelt membran, reagerar med en syra och bildar ett ammoniumsalt.

NPHarvest utvinner 95 % fosfor och minst 50 % kväve. Ammoniumsulfat från NPHarvest är en ren produkt med högt kväveinnehåll, och den faller inom ramen för de kommande upp­dateringarna inom EU-förordningen för återvunna näringsprodukter (EU 2019/1009). Fosforprodukten innehöll endast 1 % fosfor med ett föroreningsinnehåll långt under rådande gränsvärden för slamspridning på jordbruksmark. Denna fosforprodukt passar för närvarande inte in bland kategorierna i den nya EU-förordningen. Den största miljöpåverkan för NPHarvest visades härröra från utsläpp av ammoniak och produktion av kalciumhydroxid och elektricitet. Framtida utveckling av tekniken bör överväga slutna reaktorer för att undvika direkta luftutsläpp och utvärdera alter­nativ till användning av kalciumhydroxid. Dessutom bör torkning av ammoniumsaltet ske med energieffektiva tekniker.

Projektet delfinansierades av Svenskt Vatten Utveckling (projektnummer 20-120) och J. Gust. Richert stiftelse.

Slutrapport

Högstrand, S., Uzkurt Kaljunen, J., Kjerstadius, H., Al-Juboori, R., Jönsson, K., Mikola, A., Peters, G. & Svanström, M. 2022. Rejektvattenrening med näringsåtervinning – Teknisk och miljömässig bedömning av NPHarvest-teknologin genom pilotförsök och livscykelanalys. Svenskt Vatten Utveckling. Rapport nr. 2022-12. (endast tillgänglig för Svenskt vattens medlemmar t.o.m. mars 2023)