Från gömda avloppsnät till full åtkomlighet för smarta beslut - Sweden Water Research

Från gömda avloppsnät till full åtkomlighet för smarta beslut

Detta är Martin Bjerkes doktorandprojekt. Martin är industridoktorand på Sweden Water Research och VA SYD via Lunds universitet.

DOKTORANDPROJEKT Martins forskning inriktar sig på utmaningar med tillgångsförvaltning (asset management) av ledningsnät, främst avloppsledningsnät. Ett gott underhåll av våra avloppsledningsnät är nödvändigt för en långsiktigt hållbar och effektiv förvaltning av dessa nät. Det har skett en utveckling inom området med nya metoder och tekniker för statusbedömning, sensorer för bättre övervakning och beslutsstöd för bättre styrning där även socio-ekonomiska och organisatoriska aspekter inkluderas.

Martin undersöker vilka de viktigaste utmaningar är när det gäller underhåll och reinvesteringar i avloppsledningsnät och hur organisationerna hanterar dessa. Martin siktar också på att utvärdera metoder för mer strategisk planering och att integrera avloppsnätets betydelse i det urbana VA-systemet som helhet.

Martins projekt är en del i Mistra InfraMaint, ett forskningsprogram med smart underhåll i fokus. Programmet har en vision om en hållbar infrastruktur som är tillgänglig och säker dygnet runt. InfraMaint består av ett flertal forskningsprojekt som relaterar till underhåll och förnyelse av kommunal infrastruktur.

Handledare: Kenneth M Persson, Lunds tekniska högskola

Bihandledare: Johanna Sörensen, Lunds tekniska högskola

Projektet förväntas leda till:

  • förbättrat beslutsunderlag
  • minskad bräddning av orenat avloppsvatten
  • mera effektiv rening i avloppsreningsverk
  • minskad risk för översvämning
  • effektivare förvaltning av våra ledningsnät