Fosfortillgänglighet i slam och slambiokol - Sweden Water Research

Fosfortillgänglighet i slam och slambiokol

I ett fyraårigt odlingsförsök ska upptag av fosfor och tungmetaller utvärderas från två olika typer av avloppsslam och fem olika slambiokol i ramförsök på Köpenhamns universitet.

Även jordens kemiska egenskaper som relaterar till fosfortillgängligheten ska studeras kontinuerligt. Ett försöksled utan fosfortillförsel och ett led med tillsats av mineralgödsel inkluderas som kontroller. Samtliga led utförs med fyra replikat.

Projektet ska generera kunskap om hur fosfor i olika typer av avloppsslam och slambiokol kan utnyttjas av växter på kort och lång sikt. Denna kunskap kan öka attraktiviteten hos lantbruket för avloppets fosfor genom att appliceringen av denna fosfor kan preciseras. Bättre kunskap om fosfortillgängligheten i slambiokol gör också att en ny slamhanteringsmetod, pyrolys, utvärderas och kan då komma att bli aktuell som ett alternativ vid slamspridning på åkermark.

Målsättningen är att öka kunskapen för hur avloppsslammets och slambiokolets fosfor på kort och lång sikt utnyttjas av växter för att på så sätt kunna bedöma fosforgödslingsvärdet för dessa produkter.

Projektet leds av forskningsledare David Gustavsson från VA SYD. Jakob Magid och Dorette Müller-Stöver på Köpenhamns universitet bedriver ramförsöken med stöttning av Thomas Kätterer på Sveriges Lantbruksuniversitet, Ann-Mari Fransson på Linnéuniversitetet och Ulrika Dyrlund Martinsson på Hushållningssällskapet. Projektgruppen består även av kunniga personer inom agronomi och växtnäringsåterföring, vilka är anställda vid svenska VA-bolag.

Syftet med projektet är att i ett fyraårigt odlingsförsök

  • studera upptaget av fosfor från två olika typer av slam: ett slam från ett verk som tillämpar kemisk fosforavskiljning och ett slam från ett verk som tillämpar biologisk fosforavskiljning
  • studera upptaget av fosfor från fem olika slambiokol, vars ursprungsslam kommer från tre olika verk vilka tillämpar kemisk fosforavskiljning med järn respektive aluminium respektive biologisk fosforavskiljning och där två av dessa slam kommer att pyrolyseras vid två olika temperaturer
  • studera upptaget av tungmetaller i grödan i de olika behandlingarna (två avloppsslam och fem slambiokol)
  • kontinuerligt studera jordens kemiska egenskaper som relaterar till fosfortillgängligheten