ELSA – Effektiv Luftning på Svenska Avloppsreningsverk - Sweden Water Research

ELSA – Effektiv Luftning på Svenska Avloppsreningsverk

Tidigare studier visar på att potentialen att energieffektivisera de kommunala avloppsreningsverken är stor. Den största energianvändningen på verken återfinns vid luftningen av de biologiska processerna i vattenreningen.

I projektet ELSA har VA-Sveriges främsta experter inom luftning och drift- och processingenjörer och -tekniker samt projektledare mötts för att tillsammans arbeta fram riktlinjer för design, drift, underhåll och upphandling av luftningsutrustning på svenska reningsverk. Resultatet blev Svenskt Vatten Utveckling-rapporten ”Effektiv luftning – Design, drift, underhåll och upphandling av luftningsutrustning för kommunala avloppsreningsverk” som publicerades i slutet av 2019.

Bakgrund

Vid renoverings- och uppgraderingsbehov byts och/eller kompletteras normalt enbart delar av luftningsanläggningen, vilket kan ställa till problem då förändringen kanske inte uppnår den effektiviteten som systemet skulle kunna uppnå om hela anläggningen hade bytts ut. Då dessa behov uppkommer var 10-20 år saknas ibland dokumentation men också kunskap hos VA-huvudmännen om luftningsanläggningens olika funktioner, bakomliggande design och om relevanta krav för att säkerställa att en energieffektiv luftningsanläggning erhålls.

Uppföljningen och utvärderingen av driften och underhållet av luftningsanläggningarna är också ofta bristfälligt utförda.

Bengtsson, S., Fujii, D., Arnell, M., Andersson, S., Carlsson, B., Held, H. & Gustavsson, D.J.I. (2019) Effektiv luftning – Design, drift, underhåll och upphandling av luftningsutrustning för kommunala avloppsreningsverk Svenskt Vatten Utveckling, rapport nr. 2019-23,

Visa publikation

Bengtsson, S., Fujii, D., Andersson, S., Arnell, M., Fredriksson, O. & Gustavsson, D.J.I. (2019) Energy efficient aeration in the Swedish wastewater sector Nordic Wastewater Conference (NORDIWA) 2019, Helsinki, Finland, September 23-25, 2019.,