Blue Transition – Hur man klimatanpassar min region - Sweden Water Research

Blue Transition – Hur man klimatanpassar min region

Den växande befolkningen i södra Sverige, liksom industri- och jordbruksverksamhet, behöver en kontinuerlig tillgång till rent vatten. För att säkerställa både tillräcklig mängd och icke-förorenat vatten är ytvatten och grundvattenresurser avgörande.

Klimatförändringar tillsammans med mänsklig användning och landskapsförändringar ökar trycket på grundvatten- och jordresurser i Nordsjöregionen. De interna och externa faktorer som kontrollerar grundvatten och jordar är sammanlänkade på ett komplicerat sätt och kan ha förstärkande negativa konsekvenser.

Svenskt pilotprojekt

Inför framtida scenarier av klimatförändringar kommer södra Sverige sannolikt att ställas inför torka, kraftiga regn och temperaturextremer under de kommande åren.

Vombsänkan utgör en viktig grundvattenreservoar i södra Sverige. Det finns ett behov av att öka produktionen av konstgjort grundvatten vid Vomb-anläggningen, och det är därför viktigt att förbättra och optimera infiltrationsprocessen. På grund av restriktioner för tillåten vattenutvinning från Vombsjön planeras det för att överföra vatten från Bolmensjön för att öka anläggningens produktion. Detta är högaktuell i ett klimatförändringsscenario. För att hantera en mer effektiv infiltration och säkerställa vattenkvalitet för framtida generationer krävs nya idéer och tillvägagångssätt. En bättre förståelse för sambandet mellan olika processer som styr hydrologin och hydrodynamiken i vattenförekomster och avrinningsområden är avgörande.

Blue Transition syftar till en systemförändring, en ”Blå Omställning”, genom integrerad vatten- och jordförvaltning i klimatförändringstider. Det är en del av ett EU-samarbete som stöds av Interreg North Sea Region-programmet i linje med programmets prioritet 3: ’En klimatanpassad Nordsjöregion’.

Projektet är en del av Blue Transition

Projektledare: Tina Martin, Teknisk geologi, Lunds universitet

Projektet är Ankita Girish Prayags doktorsavhandling i teknisk geolog inom biomedicinsk teknik vid Lunds universitet

Två män i reflexkläder med mätinstrument i naturen

Resistivity and IP measurement using a (Terrameter LS2), measured in our project in the North of Lake Bolmen, photo credit: Torleif Dahlin

Det övergripande målet är att integrera fältkunskapen om data [yt/grundvatten och jord] från Vombsänkan och Bolmensjön genom mät- och modelleringstekniker för att utveckla åtgärder/lösningar för att säkra framtida vattenbehov i klimatförändringen för vattenmyndigheter, lantbrukare och samhället.

Delmål

  • Hydrogeologisk modellering bör utföras för två pilotområden. Målet är att få en bättre förståelse för det hydrogeologiska systemet i båda områdena, för att optimera infiltrationsprocesser för att säkerställa dricksvattenutvinning i Vomb och för att motverka brunifiering i Bolmensjön.
  • I båda områdena kommer ett geofysiskt övervakningssystem att installeras under flera år. Data bör sedan användas för att utveckla eller förbättra den hydrogeologiska modellen och koppla samman hydrogeologiska och geofysiska egenskaper.