Rent blås – övervakning och underhåll av luftare - Sweden Water Research

Rent blås – övervakning och underhåll av luftare

Ökande elpriser och den accelererande klimatkrisen gör energieffektivisering högt prioriterad hos svenska avloppsreningsverk.

PROJEKT PÅ VA SYD Den största delen av elanvändningen sker vid luftning av de biologiska reningsstegen som ofta står för 30–50 procent av elanvändningen. En potentiellt stor andel av denna elanvändning är onödig och beror på igensättning och åldrande av luftarnas membran. I internationella studier har upp till 40 procent försämring observerats efter några år. Erfarenheterna från svenska reningsverk är dock högst begränsade.

Det är möjligt att återställa en del av luftarnas försämrade tillstånd (mottryck och syreöverföringskapacitet) genom underhåll, men det saknas metoder för att övervaka luftarnas prestanda under drift och därför finns inte heller finns verktyg för att utföra ett tillståndsbaserat underhåll.

Under projektet analysera luftarnas tillstånd på svenska reningsverk i olika storlekar med olika processer och typer av luftare genom tester i rent vatten. På några av reningsverken implementeras och utvärderas även prestandaövervakningsmetoder.

Projektet ska öka förståelsen för hur tillståndsbaserat underhåll av luftare kan implementeras på svenska avloppsreningsverk, och bedöma dess nytta ur ett energi- och systemperspektiv. Projektets mål är att sammanställa, implementera och utvärdera metoder för att övervaka luftarnas prestanda under drift, utvärdera omfattningen av åldrande och igensättning på svenska reningsverk och utvärdera nyttan med tillståndsbaserat underhåll.