“Who even cares about water? It’s a problem for the future”

Det är titeln på Asfa Dodhys högaktuella masteruppsats på Lund University Centre for Sustainability Studies (LUCSUS). Ellen Edefell från Sweden Water Research har varit extern handledare.

Uppsatsen syftar till att fastställa hur effektiv återvinning av avloppsvatten är för att lösa överkonsumtion av vatten, och som alternativ vattenkälla i Sverige. Fokus ligger på konsumentbeteende, hållbar konsumtion och deras relation till vattenanvändning, samt att utforska fastighetsägarnas och vattenverkens roll. Lägenheter hos Junehem där gråvatten återanvänds för att spola i toaletter, användes som fallstudie.

Highlights:

👉 KONSUMENTER
Det fanns en hög miljömedvetenhet och intentioner att förändra beteendet, men viljan att genomföra dessa intentioner var låg, eftersom många trodde att de redan gjorde tillräckligt och inte kunde minska sin konsumtion ytterligare. Därför behövs externa faktorer för att driva konsumenter mot hållbar konsumtion. Möjligheten att återanvända gråvatten för dusch och dricksvatten möttes med starkt motstånd. Konsumenterna var mer medvetna om sina konsumtionsnivåer på grund av månadsfakturering och möjligheten att övervaka sin vattenanvändning. I Sörsjön sparades 30 % av färskvattnet enbart genom att spola toaletter med gråvatten.

👉 FASTIGHETSÄGARE OCH VATTENVERK
Eftersom konsumentviljan är låg och vattenverken inte har befogenhet att begränsa konsumtionen och tvinga fastighetsägare att använda hållbara system, spelar fastighetsägare en nyckelroll i övergången till att integrera vattenåteranvändningssystem och fungera som den externa kraft som behövs för att driva konsumenternas hållbara beteende.

👉 SKALBARHET
Det är viktigt att en enskild aktör tar ansvar för lagstiftning och utformar standardiserade riktlinjer för alternativa vattenkällor, till exempel gråvatten. Det finns också behov av fler pilotprojekt eftersom lärdomar från dessa kan användas för framtida projekt.

Bilden är från Junehem. Läs hela uppsatsen här.