Pipestatus - Sweden Water Research

Statusbedömning av ledningsnät

Projektperiod 2016-2019

Pipestatus

Arbetet med ledningar är ofta reaktivt – man ingriper efter att en skada har uppstått. I projektet Pipestatus har vi testat metoder som kan inspektera ledningar och hjälpa ledningsnätsägarna att ingripa innan en skada sker.

Samhället är beroende av en infrastruktur av välfungerande ledningsnät för att leverera livsviktiga element som vatten och värme. När ledningsnäten inte fungerar orsakar de stora störningar i samhället och kostar årligen stora summor att åtgärda.

Mål & syfte

Projektet Pipestatus har undersökt, utvecklat och utvärderat metoder för statusbedömning av fjärrvärme- och vattenrör i gatumiljö. Målet har varit att beskriva hur man kan hitta de sämsta delarna av ledningarna utan att behöva gräva eller avbryta driften. Ambitionen har varit att hitta möjliga sätt att minska driftstörningar, kostnader och, när det gäller fjärrvärmenätet, att spara energi.

Ledningsnätet försämras i olika takt beroende på material, markmiljö och användning. Kostnaderna för förnyelse finansieras av VA- och fjärrvärmekunderna och det är viktigt att investera i rätt rör, vid rätt tid, på rätt ställe. Genom proaktiv statusbedömning är det möjligt att upptäcka svaga rör innan de går sönder.

Metoder

I projektet har befintliga, ingreppsfria mätmetoder testats i fält för att undersöka deras förmåga att enskilt eller i samklang bedöma status på ledningar. Metoderna har sedan verifierats genom att analysera segment av rör i RISE laboratorium och sedan jämföra med resultaten från respektive mätmetod.

Metoder som testats är

  1. Delta-t – som är en akustisk metod där man skickar ut ljudvågor i ledningen för att få fram kvarvarande godstjocklek.
  2. GRP Ground Penetrating Radar. I projektet kommer vi undersöka vad för slags information om ledningens status man kan få ut genom markradar.
  3. Elektrokemisk metod – en metod där man använder elektricitet för att detektera defekter på yttre korrosionsskydd på fjärrvärmeledningar.
  4. Pipe Inspector – en kamera som filmar insidan och lokaliserar läckage genom att spelar in ljudet från läckor.
  5. Resistivitetsmätningar – metod för att undersöka resistiviteten hos omgivande mark och detektera områden där det finns stor risk för korrosionsangrepp.
  6. AI (Artificiell intelligens) – modell som använder AI för att riskbedöma vattenledningar.

Mer information om varje metod, samt fördjupad information finns under sidan ”Metoder”.

Slutrapporter

Läs mer i Pipestatus slutrapporter:

 

Finansiering och samarbete

Pipestatus har varit ett samarbete mellan forskning, näringsliv och VA- och fjärrvärmebolag. Projektet har letts av Sweden Water Research och delfinansierats av Vinnova inom ramen för utmaningsdriven innovation (UDI)

Pipestatus GoGlobal – från Sverige ut i världen

Nu tas Pipestatus vidare ut i världen. Vinnova har beviljat medel för en förstudie med syfte att undersöka intresset för Delta-t och Elektrokemisk metod hos fjärrvärmeaktörer i Berlin, Warszawa, Vilnius och Seoul. Dessa städer har omfattande fjärrvärmenät där stora delar är ålderstigna. Intresset för tillförlitliga metoder för prediktivt underhåll är stort. Förstudien genomförs under 2019 av Arne Jensen AB i samverkan med Öresundskraft, RISE, LTH och Sweden Water Research. För mer information, kontakta paavo@jensenab.

Läs mer på Vinnovas webbplats

 

  1. Testat och vidareutvecklat två metoder som är redo för tillämpning (Delta-t och elektrokemisk metod).
  2. Testat två metoder som visar lovande potential men som behöver fortsatt utveckling (Adapis georadar och Resistivitetsmätningar).
  3. Testat och påbörjat vidareutveckling av AI som metod för att med befintliga data se vilka ledningar som är i sämst skick.

Sörensen, J., Penttinen, O. (2019) Utvärdering av icke-förstörande mätmetoder för lokalisering av skador på rörledningar i mark – rapportering av projektet Pipe Status

Visa publikation

Penttinen, O. (2019) Pipe Status – Utlåtande angående utvärderade mätmetoder

Visa publikation

(2019) Pipestatus slutrapport till Vinnova

Visa publikation

Malm, A., Mokhlesi, S., Sernhed, K., Yarahmadi, N. (2016) Litteraturstudie för projektet Pipestatus

Visa publikation