Om projektet - Sweden Water Research

Digitalisering från källa till kran

Future City Water bidrar till utvecklingen av det smarta dricksvattenledningsnätet genom insamlad data.

Om projektet

Future City Water är ett innovationsprojekt som säkrar vårt viktigaste livsmedel. Målet är att öka tempot på utvecklingen av ett smart nät för dricksvattenförsörjning från vattentäkt till kran.

Utmaningarna

Vattenbrist är en av de största utmaningar världen står inför. Långa perioder av torka, läckage, föroreningar och kvalitetsförändringar innebär stora påfrestningar på dricksvattenförsörjningen i våra städer. För att klara framtidens vattenförsörjning krävs digitala lösningar som ger kontroll över hela vattenkedjan så att varje droppe vatten når slutanvändaren.

  • Flöde och tryck mäts i de flesta kommuner men endast på ett fåtal punkter vilket ger en begränsad bild av dricksvattensystemet. Några kommuner har påbörjat installation av uppkopplade vattenmätare, men dessa installeras främst i syfte att kunna debitera kunder bättre. Än har man inte tagit många steg att använda data för få bättre information om dricksvattenledningarna.
  • I dag saknas en samlad bild över data från olika delar i systemet, vilket förvårar anslutning till en integrerad, smart stad. I framtiden ska vi ha tillgång till ett digitaliserat dricksvattenledningsnät från källa till slutkund med säker och effektiv leverans av dricksvatten av hög kvalitet. Systemövergripande planering görs när nätet är fullt integrerat i den smarta staden, vilket möjliggör utveckling av helt nya tjänster.

Hela dricksvattenkedjan i ett system

Projektet Future City Water levererar lösningar för klara den framtida vattenförsörjningen genom att nyttja digital teknik – en helhetslösning från täkt till kran. Med hjälp av realtidsmätning och bearbetning av stora datamängder optimeras hela dricksvattenkedjan vilket ger bättre översikt över vattenkvalitet, förbrukning och eventuella driftstörningar. Nyttan är minskat läckage, bättre prognostisering och förberedelse för kris som till exempel långvarig torka, samt en mer energieffektiv vattenförsörjning.

Datadrivna beslut för ett optimerat system

Med hjälp av smart mätning, AI och realtidsstyrning fattas datadrivna beslut som optimerar driften och underlättar den långsiktiga planeringen. Resultat från beräkningar och simuleringar används för att hitta läckor, identifiera kvalitetsproblem och energieffektivisera systemet från källa till slutkund. De boende får snabbt information om förbrukning och driftstörningar vilket på sikt möjliggör beteendeförändring och minskad förbrukning.

Future City Water bidrar till utvecklingen av det smarta dricksvattenledningsnätet genom att samla in data – allt från historiska data från befintliga sensorer till drönarteknologi i vattentäkten. Projektet utvecklar även en IoT-plattform och beslutsstödsystem för sortering av omfattande datamängder. Inom projektet arbetar vi med utveckling av morgondagens affärsmodeller och tvärsektoriell innovation om hur energi- och VA-sektorn tillsammans kan uppnå synergier i den smarta staden. Vi inkluderar fastighetsägare och slutanvändare i utvecklingen av morgondagens smarta dricksvattenledningsnät.

Nu skalar vi upp!

Från 2020 till 2022 kommer FCW:s modeller att skalas upp och testas i samverkan mellan behovsägare (VA-bolag), tjänste- och utvecklingsföretag samt universitet. I Mälaren (Testzon 1) testas en operationell modell som bland annat kan prognostisera gynnsamma förhållanden för algblomning. Testet bygger vidare på den teknik som företaget Globhe Drones har utvecklat i Vinnova-projektet IdentifAI Tomorrow´s Disasters.

I Laholmsbukten (Testzon 2) testas lösningar inom grundvattenoptimering, och i Testzon 3 (Skåne) testas styrstrategier för optimerad drift av distributionsnätet. Arbetet innefattar en sammanslagning med VA SYD, Sydvatten och NSVA:s modeller för att kunna övervaka och optimera dricksvattenledningsnätet i stor skala. I Testzon 4 riktas fokus mot slutkunder. Boende följer sin konsumtion av vatten i realtid, vilket tillsammans med informationsinsatser utgör ett kraftfullt redskap för beteendeförändring.

Ett verktyg för VA-aktörer

FCW:s verktyg ska kunna användas av kommunala VA-verksamheter i syfte att få kontroll över hela vattenförsörjningskedjan och snabbare identifiera driftstörningar. Det finns i dag ett behov att få bättre överblick över dricksvattenleveransen från vattentäkt, via distributionsnät till slutanvändare. Projektets mål är att bidra till att väsentligt öka den digitala mognaden i VA-sektorn och öka tempot på utvecklingen av ett smart nät för dricksvattenförsörjning.