Det smarta dricksvattensystemet i liten och stor skala - Sweden Water Research

Det smarta dricksvattensystemet i liten och stor skala

I arbetspaket 8 undersöker projektet hur det smarta dricksvattensystemet kan byggas upp i liten och stor skala. Simon Granath, utvecklingsingenjör på VA SYD, berättar mer.

Berätta om vad det är ni gör?

I liten skala handlar det om att utvärdera vad vi behöver mäta och hur datan på bästa sätt kan användas för att vi ska få så bra koll som möjligt. VA SYD har högt uppsatta mål att nå 8% vattenförluster till 2025 (sverigesnittet är på 20%) och vårat pilotprojekt blir grunden för hur vi ska skala upp konceptet till alla våra verksamhetsområden.

I stor skala handlar det om att samarbete med Sydvatten och NSVA för att lyfta frågeställningen till ett regionalt perspektiv. Eftersom vi sitter ihop hydrauliskt vill vi tillsammans skapa:

  • En gemensam realtidsmodell som beskriver dricksvattennätet och dess data, både historiskt, nu och i framtiden.
  • Förbrukningsprognoser, hur mycket vatten förväntas gå åt kommande vecka? På det sättet kan vi i förväg planera produktion men också gå ut med besparingsrekommendationer i ett tidigt skede för att undvika krissituationer.
  • Möjliggöra en regional styrning baserat på prognoser. Vid ett ”normalläge” kan anläggningar styras mer effektivt än vad de gör idag. Vid tillfällen med högförbrukning kan vi istället styra anläggningar för att säkerhetsställa att alla får dricksvatten och då tas ingen hänsyn till energieffektivitet.

Hur långt har ni kommit idag?

Pilotområde i liten skala pågår för fullt och programvara med artificiell intelligens för att upptäcka vattenläckor är snart helt implementerat.

Hur kommer det fungera när det är klart?

Vi har god förståelse för hur dricksvattensystemet fungerar idag och i framtiden för att planera vår verksamhet. Det blir ett bra stöd i att både planera vår operativa verksamhet men också i vår kommunikation gentemot kunder. Det hjälper oss att uppfylla VA SYDs mål om klimatneutralitet, energipositivitet och nollvision för oplanerade driftstörningar.