Vätgas i tanken - Sweden Water Research

Vätgas i tanken

För att åstadkomma en klimatneutral fordonsflotta behövs olika typer av drivmedel såsom el, biogas och vätgas.

PROJEKT PÅ VA SYD Det här projektet vill undanröja hinder för att gå över till vätgasdrift inom vissa sektorer där tillförlitlighet och tillgänglighet är A och O. Produktion av vätgas underlättar också för att utjämna och stabilisera tillgången på förnybar el.

Produktion av vätgas innebär potentiella synergier med avloppsrening. Vätgas kan utnyttjas för att omvandla koldioxid i biogas till metan och på så sätt generera mer metan från samma rötningsprocess. Produktion av vätgas genererar också syrgas som biprodukt. Syrgasen skulle kunna utnyttjas som alternativ till den luftning som i dagsläget står för stor del av elenergianvändningen vid avloppsreningsverken. Syrgas kan också vara en råvara för produktion av ozon på reningsverk i syfte att rena vattnet från organiska mikroföroreningar i enlighet med framtida förväntade utsläppskrav.

Projektet syftar till att skapa en kostnadseffektiv och trygg värdekedja för regional vätgasproduktion. Som en del av detta kommer potentiella synergier med avloppsrening utvärderas. En bedömning kommer göras av nyttor, risker och utvecklingsbehov för syresättning med syrgas och för metanisering av koldioxid från biogas.