Uricycle - urinsorterande kretsloppslösning av urban växtnäring i avlopp - Sweden Water Research

Uricycle – urinsorterande kretsloppslösning av urban växtnäring i avlopp

Dagens kommunala avloppssystem medför att endast en liten del av den växtnäring som återfinns i avloppet återförs till åkermark. Projektets syfte är att samla betydande aktörer i växtnäringsflödet från hushållen till jordbruket för att bedöma potentialen och eventuellt ytterligare utveckla en urinsorterande systemlösning som har utvecklats av SLU.

Nästintill all växtnäring (>85% av den totala mängden kväve, fosfor och kalium) i det kommunala avloppsvattnet återfinns i toalettavloppet. Urinen står för nästan 85% av växtnäringen i toalettavloppet. Behovet av att minska beroendet av import av växtnäring är stort för att säkra en resilient livsmedelsförsörjning. Den nationella potentialen för att substituera importerad växtnäring i mineralgödsel mot urinens växtnäring är cirka 20%, 30% respektive 40% av kvävet, fosforn respektive kaliumet.

Projektets specifika lösning är att urinen avleds i toaletten så att den inte blandas med spolvatten och fekalier. Urinen leds sedan till en torkningskammare inne på toaletten. I torkningskammaren utnyttjas, till exempel, biokol som torkmedium och ventilationsluft från fastigheten utnyttjas som värmekälla. Slutprodukten, ett pulver, som är en mix av torkat urin och biokol, hämtas ett par gånger om året för central förädling och lagring. Målet är att producera ett kommersiellt gångbart gödselmedel med ett kväveinnehåll på 20%.

För exploateringsområdet Sege Park i Malmö har en hållbarhetsstrategi upprättats av Malmö stad. I denna har VA SYD och Malmö stad kommit överens om att verka för att minst en fastighet installerar ett urinsorterande system.

Projektet är delfinansierat av Vinnova, Utmaningsdriven Innovation – steg 1 initiering.

• Beskriva den nya systemlösningen.
• Säkerhetsställa att systemlösningen är redo för framtida pilotstudier
• Skapa ett konsortium för att kunna gå vidare med en ny ansökan till Vinnova, Utmaningsdriven Innovation – steg 2 samverkansprojekt