LaGas - Sweden Water Research

LaGas

Klimatpåverkan från kommunal avloppsvattenrening orsakas oftast till största del av utsläpp av den kraftiga växthusgasen lustgas från den biologiska kväveavskiljningen. Det danska projektet "LaGas" syftar till att identifiera, implementera och testa nya kontrollstrategier för att minska lustgasutsläppen.

FN:s klimatpanel nämner avloppsreningsverk som en betydande punktkälla för lustgasutsläpp. Lustgas är idag också den mest betydande ozonnedbrytande ämnet som härstammar från mänsklig aktivitet. Dock är kvantifieringen av utsläppen ytterst osäker. Utsläppen varierar kraftigt avloppsreningsverk emellan och utmaningarna för att kunna göra goda estimeringar av utsläppen är många. Lustgasen produceras som sido- och mellanprodukter i de kväveomvandlande biologiska processerna nitrifikation och denitrifikation. Många olika miljöförhållanden påverkar lustgasproduktionen.

När nya mikroorganismer, tekniker och kontrollstrategier implementeras för att minska energi- och resursanvändningen vad det gäller biologisk kväveavskiljning, så måste eventuella utsläpp av lustgas beaktas. Annars kanske vinsten äts upp utav ökad klimatpåverkan.

LaGas ämnar till att genomföra en omfattande och detaljerad undersökning om ursprung, mekanismer och modellering av lustgasemissionerna samt mätmetodiker.

  • Utveckla, implementera och validera en ny metod för kvantifiering av växthusgasutsläpp från hela avloppsreningsverk baserat på gasplymmätningar.
  • Kvantifiera lustgasproduktion och -emissioner i reaktorskala med konventionell och innovativa kväveavskiljningstekniker.
  • Identifiera och kvantifiera biologiska mekanismer som genererar lustgas.
  • Bygga upp och validera mekanistiska processmodeller för dynamiken av lustgasproduktionen.
  • Integrera processmodellerna i modeller över hela avloppsreningsverk och utveckla samt skapa nya riktlinjer för hur växthusgasutsläppen kan dämpas genom att införa olika kontrollstrategier.