Decentraliserad rening av avloppsvatten - Sweden Water Research

Decentraliserad rening av avloppsvatten

I både Helsingborg och Lund/Malmö pågår försök med decentraliserad rening av avloppsvatten.

I stadsdelen Oceanhamnen i Helsingborg källsorteras avloppsvattnet i två fraktioner, gråvatten och svartvatten. Området ska ha cirka 2500 anslutna invånare när det är fullt utbyggt. Bägge dessa fraktioner hanteras sedan i kretsloppsverket RecoLab för vidare upparbetning till recirkulerbara produkter. Detta ger bland annat ett renat vatten som nästan har uppnått dricksvattenkvalitet, biogas och gödselprodukter.

I Lund och Malmö pågår försök med decentraliserad rening inom fastigheter av avloppsvatten i form av tak och dagvatten inom EU-projektet REWAISE (ett av fem innovationsprojekt som fått stöd genom ramprogrammet Horisont2020). Även här uppnår det renade vattnet nästan dricksvattenkvalitet, men avsikten är främst att utnyttja vattnet för bevattning i urbana miljöer, spolning av toaletter och tvätt av kläder. Dessa exempel är pågående projekt med olika ansvarsprinciper. I det första fallet är det VA-huvudmannen som är ansvarig för systemet. I det andra är det ett blandat ansvar, där inte minst fastighetsägaren har ett tydligt driftansvar.

Avsikten med projektet är att utveckla ett vattentjänstsystem som kan appliceras på kvartersnivå. Erfarenheter från både Oceanhamnen/RecoLab och REWAISE utnyttjas för att belysa tekniska, organisatoriska och legala frågeställningar.

  • Utveckla ett vattentjänstsystem som kan appliceras på kvartersnivå