EGRUND – effektiv konstgjord grundvattenbildning - Sweden Water Research

EGRUND – effektiv konstgjord grundvattenbildning

Projektet "EGRUND – effektiv konstgjord grundvattenbildning för uthållig vattenförsörjning på Kristianstadsslätten" ska undersöka olika möjligheter till dricksvattenuttag ur Ivösjön genom att en buffert byggs upp genom infiltration till kritberggrunden intill sjön.

Sedan mer än femtio år tillbaka har grundvattenbildningen ökat vid tillståndsgivna uttag från Kristianstadsslättens kritberggrund. Priset är minskade utströmningsområden och minskat tillskott till ytvatten. De huvudsakliga uttagen på slätten går till bevattning (nästan hälften), dricksvattenförsörjning till fem kommuner (en tredjedel) och ett antal livsmedelsindustrier (en femtedel). Läget är ansträngt främst på norra Kristianstadsslätten. Det är också på norra Kristianstadsslätten som nästan alla kommunala dricksvattenuttag sker.

Tillstånden för de kommunala uttagen har små marginaler och behöver öka för att säkra både den lokala och den regionala dricksvattenförsörjningen. Trots den stora tillgången på grundvatten, men som alltså tills vidare är intecknad, har därför ett antal kommuner i nordöstra Skåne och västra Blekinge börjat överväga att även använda ytvatten för att stärka vattenförsörjningen.

I nordöstra Skåne ligger Skånes största och djupaste sjö, Ivösjön, med utmärkt råvattenkvalitet och en vattenomsättning på cirka 260 Mm³/år. Ungefär hälften av denna mängd är dock intecknad, dels för massa- och pappersbruket Stora Enso Nymölla, dels för att bevara en tillräcklig minsta vattenföring i ån. Det gör att det troligen inte går att anlägga ett renodlat ytvattenverk vid Ivösjön, eftersom vattentillgången under framför allt sommar och höst inte räcker till. Klimatförändringarna kan också göra att vattentillgången i framtiden blir än mer begränsad under dessa perioder.

En möjlig lösning har därför föreslagits där uttagen ur Ivösjön begränsas till de delar av året som det finns ett överskott, och att en buffert byggs upp genom infiltration till kritberggrunden intill Ivösjön. Det finns exempelvis mäktiga isälvsavlagringar söder om Ivösjön, troligen med direktkontakt med berggrunden utmed längre sträckor. Själva uttagen till dricksvatten kan sedan ske genom borrade brunnar ur kritberggrunden eller ur isälvsavlagringarna.

Projektet går ut på att undersöka de olika möjligheter som kan finnas för sådan infiltration, var för sig eller i kombination. Tänkbara alternativ är exempelvis:

  • Infiltration av sjövatten i bassänger i isälvsavlagringarna
  • Bevattning med sjövatten av skog på isälvsavlagringarna
  • Injicering av sjövatten till kritberggrundens ovanyta
  •  Injicering av sjövatten i kritberggrunden/sandstenen
  • Inducerad infiltration genom uttag nära sjön

Förutom teknik för att anlägga olika typer av infiltration ska projektet belysa drift och skötsel av anläggningarna.

En nödvändig del av projektet är också att klargöra Ivösjöns vattenkvalitet, tänkbara förändringar av vattenkvaliteten på grund av klimatförändringarna och eventuellt behov av förbehandling innan användning, infiltration eller injicering.

I projektet ingår litteraturstudier, studiebesök, undersökningar i fält och infiltrationsförsök.