Våra projekt

Sweden Water Research bedriver forsknings- och utvecklingsarbete inom vattenområden som är viktiga ur ett hållbart samhällsperspektiv.

Vi initierar projekt och söker lämpliga samarbeten för att öka kunskapen kring framgångsrika sätt att utveckla och klimatanpassa framtidens städer. Vårt F&U-arbete drivs som nätverk där våra ägarbolag aktivt medverkar och alla projekt bidrar till att lösa utmaningar relaterade till vattenkvalitet, digital transformation och cirkulär ekonomi.

Aktiva filter

Resultat av filtrering: 15

Områden: Resurssnål och miljövänlig avloppsrening
Projekttyper: Alla projekttyper
Grafer på en dataskärm

Karakterisering av kommunalt avloppsvatten

Stora investeringar kommer att krävas de närmaste åren för att hantera åldrande infrastruktur, befolkningsökning, urbanisering och nya utsläppskrav vid kommunala avloppsreningsverk (ARV). Dessa investeringar föregås av utvärdering, design och optimering, vilka i sin tur kräver tillgång till bra data för att ge trygghet i de beslut som tas och att säkerställa kostnadseffektiva lösningar.

Foto granuler mot mörk bakgrund.

AGNES – Aerobt granulärt slam

Tuffare reningskrav och ökad belastning på grund av befolkningsökning och centralisering gör att de befintliga avloppsreningsverken behöver uppgraderas och byggas ut. Dessutom kryper bebyggelse allt närmare avloppsreningsverken, vilket ställer krav på om- och utbyggnationer som tar lite mark i anspråk. Samtidigt vill vi att reningsmetoderna ska vara robusta, energi-, kol- och kemikaliesnåla, ha liten klimatpåverkan och kunna underlätta för återföring av växtnäring.

Den Varma och Rena staden

Avloppsvattenrening är en viktig samhällsfunktion som står inför många utmaningar. I projektet Den varma och rena staden utvecklas och testas nya helhetslösningar för världens reningsverk. Lösningarna är resurseffektiva och gör det möjligt att utnyttja ämnen i avloppsvattnet till att skapa säljbara produkter. Samtidigt sluts vattnets och näringsämnenas kretslopp.