Cloud
Fokusområde

Dricksvatten i ett förändrat klimat

Kraven på dricksvattenförsörjningen kommer att öka betydligt som en effekt av ett förändrat klimat. Både kvaliteten och tillgången på råvatten, såväl yt- som grundvatten, är direkt kopplade till klimatet och förändringar i den hydrologiska cykeln och indirekt genom klimatrelaterade händelser och fenomen i den omgivande miljön. Inte minst kan människans anpassningsförmåga och förändrade beteende till följd av ett ändrat klimat påverka vattenförsörjningen.

Klimatet i Skåne år 2100

Att temperaturen och nederbörden förändras medför att förutsättningarna för vattenförsörjning förändras. SMHI har gjort beräkningar av det skånska klimatet fram till år 2100. Klimatberäkningarna visar att somrarna blir varmare och torrare och vintrarna varmare och blötare. Årsmedeltemperaturen väntas öka med cirka 4 °C till 11 °C och årsmedelnederbörden väntas öka med 100–150 mm över hela länet från ungefär 800 mm idag. Både för temperatur och nederbörd väntas de största ökningarna ske under vintern.

Kraftiga regn ökar sannolikt i intensitet, det vill säga mer regn på kortare tid. Antalet dagar med torra förhållanden i marken under växtsäsongen beräknas öka med 50–80 dagar per säsong samtidigt som växtsäsongen förlängs med 50–70 dagar.

Skånes dricksvattenförsörjning i ett förändrat klimat

Under 2013 pågick projektet Klimatanalys Skåne. Syftet var att öka kunskapen om klimatförändringarnas inverkan på dricksvattenförsörjningen i ett större regionalt perspektiv samt att öka medvetenheten om problematiken hos planerare och beslutsfattare.

Projektet initierades av Sydvatten och genomfördes med stöd av en arbetsgrupp där viktiga aktörer med kunskap om och ansvar för dricksvattenförsörjning och planering deltog. Några av projektets slutsatser var att:

  • Regional planering av vattenförsörjningen behövs och bör fokusera på samarbete, helhetssyn, långsiktighet och anpassningsbarhet för att möta de utmaningar vi står inför i och med pågående klimatförändringar, inklusive ökande risker för extremare vädersituationer
  • Investeringar och underhåll bör planeras resurseffektivt och på lång sikt med klimatanpassning i åtanke i alla steg
  • För att säkerställa högsta kvalitet i dricksvattenförsörjningen även i ett föränderligt klimat bör VA-branschens aktörer delta aktivt i forskning och utveckling

Läs mer om rapporten och ladda ner den här

Skånes dricksvattenförsörjning i ett förändrat klimat

Mål för fokusområdet

År 2025 ska vi:​

  • ​Klarlägga hur de olika råvattnen som används vid dricksvattenförsörjning kan komma att förändras när klimatet ändras​
  • Klarlägga vilken vattenrening som behövs för att klara beredningen av dricksvatten när klimatet ändras​
  • Bestämma hur distributionen av dricksvatten påverkas av ett förändrat klimat​

Fokusområdesledare
Kenneth M Persson
kenneth.persson@sydvatten.se
010-515 10 40